SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ


Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

8 Mart 2022 SALI
Sayı : 31772
Resmî Gazete

TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ
Amaç ve kapsam

MADDE 1-
(1) Bu Tarifenin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2-
(1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Satış giderinin avans olarak ödenmesi

MADDE 3-
(1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur.

(2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir.

Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri

MADDE 4-
(1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

(3) İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri

MADDE 5-
(1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Taşınır mallara ilişkin satış gideri

MADDE 6-
(1) Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Diğer mallara ilişkin satış gideri

MADDE 7-
(1) Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır.

Satış giderleri

MADDE 8-
(1) Bu Tarifeye göre yatırılması gereken satış giderleri aşağıda gösterilmiştir:

Taşınmaz Mallar İçin : 5.780,00 TL

Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin
Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları : 2.880,00 TL
Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı : 3.110,00 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır) : 3.930,00 TL
İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork : 4.470,00 TL

Taşınır Mallar İçin : 840,00 TL


Uygulanacak tarife

MADDE 9-
(1) Satış giderinin belirlenmesinde, satış talebinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Bu Tarifenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Bu Tarife hükümleri;

a) Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarihten sonra haczedilecek mallar hakkında,

b) Ülke genelinde ise, İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda haczedilecek mallar hakkında,

uygulanır.

(2) Bu Tarife hükümleri elektronik satış uygulamasına henüz geçilmeyen il veya ilçelerde uygulanmaz. Bu kapsamda bulunan mahallerdeki haczedilen mallarla ilgili tahsil edilmesi gereken giderler hakkında 2004 sayılı Kanunun 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerden önceki hükümleri ve ilga edilen hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10-
(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11-
(1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tarife & Tebliğ & Özelge” sayfasına dön