Kullanılmış Traktörlerde KDV Oranının % 1 Olduğu


Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Tarih    :30.12.2016
Yayın Dönemi:Ocak 2017
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı: 13649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142
Konu: İkinci el traktör alım satımında vergileme.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, zirai alet ve yedek parça alım satımı işinin yanında 25.01.2016 tarihinden itibaren ikinci el traktör alım satımı, zirai aletler ve komisyonculuk işine başladığınızı belirterek, ikinci el traktör tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı, fatura ile almış olduğunuz ikinci el traktörler için ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılacak alımlarda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden muaf esnaf" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 5 inci bendinde, ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçilerin gelir vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinde, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, maddenin 13/c bendinde ise; esnaf muaflığından yararlananlara diğer mal alımları için yapılan ödemelerden % 5 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Gider Pusulası" başlıklı 234 üncü  maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak  mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları  işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza  ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu  belirtilmiştir.

            Bu hükümler çerçevesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldığınız ikinci el araçlar nedeniyle düzenleyeceğiniz gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamakta, ancak esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alımlar nedeniyle düzenleyeceğiniz gider pusulasında % 5 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, kazancı gerçek usulde tespit edilen çiftçilerden yapacağınız traktör alımında satışın fatura ile belgeleneceği ve satış bedeli üzerinden KDV hesaplanacağı tabiidir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

"Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

  KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC)'nin "87.01" tarife pozisyonunda traktörler tanımlanmış olup, bu tarife pozisyonuna ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaraları arasında "8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar" da yer almaktadır.


  Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında, TGTC'nin 8701.90.50.00.00 GTİP numarasında yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (motokültörler hariç) de bulunmaktadır. BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

  Öte yandan, KDV Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

  Diğer yandan, indirilemeyecek katma değer vergisi ile ilgili açıklamalara 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 bölümünde yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, "8701.90.50.00.00" GTİP numarasında yer alan kullanılmış traktörlerin, sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek, % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Söz konusu traktörlerin alımı sırasında yüklenilen katma değer vergisinin ise indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.''

  Bilgi edinilmesini rica ederim.(*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)  İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tarife & Tebliğ & Özelge” sayfasına dön