Islak İmzalı Takip Talebinin Havale Edilmemesi ve UYAP'a Geç Taranması Durumu


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Şikayetçi borçlular vekili istinaf başvurusunda; takip dosyasında takip talebi bulunmadığını, takip talebi olmadan ödeme emri düzenlenmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, ihtiyati haciz tarihinden itibaren yedi gün içinde takip talebi düzenlenmediğinden İİK'nun 264/1 maddesi uyarınca ihtiyati haczin hükümsüz kaldığını, hem gerekçeli karar hem de tavzih kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, 13.06.2019 düzenleme tarihini taşıyan ıslak imzalı takip talebinin icra dosyasına 29.09.2020 tarihinde tarandığını, İİK'nın 8/a-1 maddesi uyarınca UYAP kayıtları asıl olup 13.06.2019 düzenleme tarihini taşıyan ancak sisteme 29.09.2020 tarihinde taranan takip talebinin icra dosyasına 29.09.2020 tarihinde girdiğinin kabulünün zorunlu olduğunu, her ne kadar yerel mahkemece icra müdürlüğünün iş yükü nedeniyle takip talebini sisteme taramayı unutabileceği karara gerekçe yapılsa da yasa gereği iş yükünün mazeret olarak kabul edilemeyeceğini, kaldı ki; mazeretin hoşgörülmesi yönünde hüküm kuran yerel mahkemenin "15 aylık gecikmenin" makul bir gecikme olmadığından hoşgörü sınırlarını aştığını gözardı ettiğini, 13.06.2019 tarihini taşıyan ıslak imzalı takip talebinde HAVALE BULUNMADIĞInı, havale tarihi bulunmayan ıslak imzalı her evrakın fiziken icra dosyasına belirsiz tarihlerde konulabileceği dikkate alındığında 13.06.2019 düzenleme tarihini taşıyan ancak havale edilmeyen ve alındığına dair tutanak tutulmayan takip talebinin icra dosyasına 29.09.2020 tarihinde girmiş olduğunu kabul etmenin yasa gereği olduğunu belirterek MAHKEME KARARININ KALDIRILMASINI mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

. İcra Müdürlüğünün 2019/**** Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; davalı alacaklı tarafından, şikayetçi borçlular hakkında Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12.06.2019 tarih ve 2019/*** D. İş sayılı ihtiyati haciz kararı alınarak 13.06.2019 tarihinde bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi yapıldığı, ödeme emrinin 10.08.2020 tarihinde borçlulara tebliğ edildiği görülmüştür.

İİK'nun 264/1 maddesi "Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur." şeklinde düzenlenmiştir.

Dairemizce yapılan değerlendirmelere göre; HMK.'nın 355. maddesi hükmüne göre istinaf incelemesinin bu yönde sunulan dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılması ancak kamu düzenine aykırılık görmesi halinde bu hususun re'sen gözetilmesi gerektiği, İİK. 264/1. maddesinde alacaklının yedi gün içinde takip talebinde bulunması gerektiğinin düzenlendiği, Uyap kayıtlarına göre ise icra takibinin 13/06/2019 tarihinde açıldığı, buna göre ihtiyati haczin yasal sürede tamamlandığı, memur işleminin usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından istinaf başvurusunun HMK'nun 353-(1) b) 1) maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur. (Ankara BAM 32.HD T:02/02/2022, E:2021/2113, K:2022/156)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön