Eşler Arasında Cebri İcra Yasağı Yoktur


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/9346
KARAR NO: 2010/24063Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanunun 217.maddesi gereğince eşler arasında cebri icra yasağı yoktur. Bu nedenle eşler kambiyo senedine bağlı alacaklarını evlilik içerisinde de icra takibine koyabilirler.

Takip dayanağı bono TTK.nun 688.maddesindeki unsurları taşıyan kambiyo niteliğindedir. Bu senette 21.12.2004 vade tarihi nazara alındığında 27.01.2010 tarihinde TTK.nun 661.maddesinde öngörülen üç yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra takip başlatıldığı görülmüş olup zamanaşımı itirazı nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.[center]***********[/center]


T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2021/2469
KARAR NO : 2022/1601İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
İlk derece mahkemesince verilen kararın gerekçesinde şu açıklamalarda bulunulmuştur: "Dava borca itiraz davası olup süresindedir. Ödeme emrinin 15/03/2021 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Davacı senet borcunu ödediğini iddia etmiş ise de sunulan belgelerin hiçbirinde takip konusu senede atıf yapılmadığı gibi sunulan 17/06/2020 tarihli işletme devir sözleşmesi ve boşanma davasında verilen kararda ve boşanma protokolünde takip konusu senede atıf yapılmamış, davacının yaptığı ödemelerin senet borcundan düşüleceğine dair herhangi bir ibare görülmemiştir. 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanunun 217.maddesi uyarınca eşler arasında cebri icra yasağı olmadığından, gerek evlilik birliği içerisinde gerekse boşandıktan sonra alınan senetlerin icra takibine konulmasına yasal engelde de yoktur.(Yargıtay 12. HD. 2010/9346 Esas, 2010/24063 Karar sayılı, 07/10/2020 tarihli kararı) Bu durumda davacı iddiasını İ.İ.K. 169/a maddesinde yazılı belgelerle ispat edemediğinden davanın reddine, takip durmadığından davalının tazminat talebinin reddine karar verilmiştir."

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davalı alacaklı vekili istinaf dilekçesinde; icra takibi mahkemece tedbiren durdurulmamış olsa da davacının boşanma protokolüne dayalı iddialarının reddedilmiş olması dolayısıyla müvekkili alacaklı lehine % 20'den aşağı olmamak üzere inkar tazminatına karar verilmesi gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE :
İcra ve İflas Yasasının 169/a-6 maddesini göre borca itirazın reddi halinde tazminata karar verilebilmesinin ön koşulu "icra takibinin borçlunun istemi üzerine mahkemece geçici olarak durdurulmuş" olmasıdır. İstinaf başvurusuna konu dosyada icra takibi durdurulmadığından davalı alacaklı lehine tazminata karar verilmemesi İcra ve İflas Yasasının 169/a-6 maddesine uygundur.

Bu nedenle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. (HMK 353/1-b-1)

KARAR :
1-İstinaf başvurusunun esastan reddine,
2-Bakiye 21,30 TL istinaf karar harcının davacıdan alınarak hazineye verilmesine,
3-İstinaf yoluna başvuranın yaptığı istinaf giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Gider avanslarının kullanılmayan kısmının talebi halinde yatıran tarafa iadesine,
İİK 364/1. maddesi gereğince kesin (Yargıtay'a başvuru yolu kapalı) olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere sonucunda oy birliğiyle 22/06/2022 tarihinde karar verilmiştir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön