Murisin mirasçıları arasında mecburi takip arkadaşlığı olmaması durumu


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2015/502 E. , 2015/11332 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı kurumca, yersiz sağlık yardımı bedelinin tahsili amacıyla bir kısım muris mirasçıları aleyhine başlatılan ilamsız takipte; şikayetçi mirasçı vekilinin, icra takibinin tüm mirasçılara karşı yapılması gerektiği halde yapılmadığını ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği görülmektedir. Borçlu muris ...'ın takipten önce vefat ettiği anlaşılmış olup, muris mirasçılarından bazıları hakkında takip yapılıp, bazıları hakkında takip yapılmamasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla, bu durumda murisin mirasçıları arasında mecburi takip arkadaşlığı yoktur.

O halde; mahkemece borçlunun şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön