OSB Alacağı Rehin Alacağından Sonra Ödenir


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 05/12/2018 tarihli 2016/1040 E. 2018/5674 K. sayılı ilamında; "Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre asıl icra dairesince talimat icra dairesi olan Sivas 1. İcra Dairesine yazılan yazıda OSB'ye olan borcun alacaklı bankaya ödettirilmesinin istenilmediği ve buna ilişkin herhangi bir kararında alınmadığı, her ne kadar 4562 Sayılı Yasanın 15/3 maddesine göre, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde öncelikle OSB alacaklarının ödeneceği öngörülmüş ise de İİK'nun 140/2 maddesi yollaması ile uygulanması gereken İİK'nun 206/4 maddesine göre OSB alacağı özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklardan olup ipotekle temin edilen alacaktan sonra ödenmesi gereken alacak olduğu dikkate alınmaksızın işlem yapıldığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir."

Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 11/12/2013 tarihli 2013/7325 E. 2013/7956 K. sayılı ilamında; "...Şikayet sıra cetveline itiraz istemine ilişkindir. İİK'nın 140/2. maddesinde "Alacaklılar 206 ncı madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar." hükmüne yer verilmiştir.

4562 sayılı yasanın 15/3. maddesi uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde öncelikle OSB alacakları ödenir. Bu durumda, şikayet olunan alacağı İİK'nın 206/4. maddesi gereği özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklardan olduğundan, ipotekle temin edilen alacaktan önce şikayet olunana ödeme yapılması doğru olmamıştır. Açıklanan hususlar değerlendirilmeksizin sıra cetvelinin hukuka uygun olduğundan bahisle yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır." denilerek, öncelikle ipotek alacaklısına ödeme yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Somut dosya değerlendirildiğinde; davacının alacağı İİK'nın 142/2.maddesi yollaması ile İİK'nın 206/4.maddesi gereğince rehinli alacaklardan sonra ödenmesi gereken, özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar arasındadır. Bu nedenle öncelikle ipotek alacaklısına ödeme yapılmasına yönelik sıra cetveli kararı yasal düzenlemelere uygun olup sıra cetvelinin iptali istemiyle açılan eldeki dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. (İstanbul BAM 45. HD. T:15/03/2023, E:2020/1305, K:2023/426)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön