9. Hukuk Dairesi 2019/8240 E. , 2020/1 K. '


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

9. Hukuk Dairesi 2019/8240 E. , 2020/1 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ)

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı ... bünyesinde zabıta memuru olarak sürekli ve kesintisiz çalıştığını, temizlik işinin muvazaalı sözleşme ile taşeron şirketlere verildiğini, davalı belediyenin iş akdini haksız olarak feshettiğini, tazminat ve alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, belediye ile davacı arasında akdedilen herhangi bir sözleşme olmadığını, sözleşmenin taşeron firma ile yapıldığını, taşeron şirket ile belediyenin yaptığı sözleşmenin belirli süreli sözleşme olduğunu, iş akdinin kıdem ve ihbar tazimatını hak edecek şekilde sonlanmadığını, davacının fazla mesaisi, ulusal bayram ve genel tatil ücretine ilişkin alacaklarının belediye tarafından ödendiğini, puantaj cetvellerinin ibraz edildiğini ve davacının bunlara karşılık olarak yazılı belge ibraz etmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının hizmet süresi belirlenirken SGK'ya bildirimi yapılan sürelerin dikkate alındığı görülmüştür.
Davacı ihale arası dönemlerde çalıştırıldığını iddia etmiş, tanıklar ihale arası boşluklarda bazen çalıştıklarını bazen çalışmadıklarını belirtmişlerdir.
Geri çevirme kararı üzerine getirtilen belediyeye ait zabıt görev defterleri incelendiğinde dava açan dört işçiden ... ve ...'ın bazı ihale arası boşluklarda çalıştıkları ve zabıta görev defterinde imzalarının olduğu müşahede edilmiştir.
Mahkemece yapılacak iş, belediye zabıta görev defteri incelenerek ihale arası boşluklarda davacı adına görev yazılıp yazılmadığı, imzasının olup olmadığı araştırılarak ihale arası boşlukta görev yazılıp imzası var ise o günleri de hizmet süresine dahil etmektir. Hizmet süresinin eksik incelemeyle belirlenmesi hatalıdır.
3-Davacı yıllık izinlerinin kullandırılmadığını iddia etmiş, davalı yıllık izinlerinin kullandırıldığını savunmuş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda (2) numaralı bozma bendinde belirtilen belediye zabıta defterinde izinli olduğunun yazılı olması karşısında yıllık izinlerinin kullandırıldığı kabul edilmiş ve bu talep mahkemece reddedilmiş ise de geri çevirme kararı ile getirtilen zabıta görev defteri fotokopilerinde davacının izinli gösterildiği günlerin ihale arası boşluklara denk geldiği izlenimi edinilmiştir. Davacı tanıkları bazı boşluklarda çalıştıklarını bazı boşluklarda çalışmadıklarını belirtmişlerdir. Çalışılan dönemlerde görev yazıldığı ve ilgili işçinin imzasının olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle görev verilip imzası bulunan işçilerin ihale arası boışluklarda çalıştığı izinli işçilerin ise çalışmadıkları anlaşılmaktadır. Tanıklar ihale arası boşluklarda çalıştıklarında ücret almadıklarını da belirtmişlerdir. Davalı asıl işveren, ihale arası boşluklarda çalışılmadığını ancak ücret ödendiğini ispatlayamamışır. Bu sebeple davacının izinli olduğunun belirtildiği günlerin ihale arası boşluğa denk gelip gelmediği araştırılarak çalıştırılmayan dönemde izinli sayılmasının mümkün olmayacağı kabul edilerek izin süreleri hesaplanmalıdır. İzin sürelerinin eksik araştırmayla ve hatalı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön