13. Hukuk Dairesi 2016/11818 E. , 2019/22 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

13. Hukuk Dairesi 2016/11818 E. , 2019/22 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, ... Barosu avukatlarından olduğunu, ... Barosu avukatlarından ...'ün kendisine verdiği yetki belgesi ile ... 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/407 esas 2006/248 karar sayılı ve halen derdest ... 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/704 esas sayılı, aynı mahkemenin 2004/253 esas sayılı dava dosyalarını Şubat 2005 tarihinden bu yana tevkil eden avukat ...'ün katılım ve yardımı olmaksızın davalı ...'ın vekili sıfatı ile takip ettiğini, vekalet ücreti konusunda verilen sözler dışında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığını, tevkil eden avukat ...'ün takip ettiği davalardaki ... vekilliğinden istifa ettiğini, ... 11. Noterliğinin 27/10/2010 gün ve 17141 y. sayılı ihtarnamesi ile iş sahibi davalı ...'ı vekaletname tevdiine davet ettiğini, aksi halde söz konusu davaları hukuken takip etmesinin mümkün olmayacağını bildirdiğini, davalı ...'ın ... 3. Noterliğinin 25/11/210 gün ve 24699 yevmiye nolu ihtarnamesi ile cevap verdiğini, avukat ...'ün davalara konu icra dosyaları dahil olmak üzere vekaletname ile takip ettiği kendisine ait tüm dosyalardan azledildiğini, bu sebeple avukat ...'e ve kendisine herhangi bir ücret ödenmeyeceğini bildirdiğini, Şubat 2005 tarihinden bu yana davalı ... vekili sıfatı ile davaları takip ederken haksız yere davalardan el çektirildiğini, emeğine karşılık kendisine hiçbir ücret ödenmediğini beyan ederek emeğinin karşılığı olarak hesaplanacak vekalet ücretlerinin ve bu dosyalarda ... adına yapılan tüm masrafların fazlaya ilişkin tüm ve hak ve talepler saklı kalmak kaydı ile 8.000,00 TL'sinin ihtarname tarihi olan 27/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu 03/04/2012 tarihli bilirkişi ...'in raporu dikkate alınarak ve taleple bağlı kalınarak, davacının davasının kabulüne, talep gibi 8.000,00 TL avukatlık ücretinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin hakkının saklı tutulmasına, karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davalının, 11.10.2004 tarihli vekaletname ile dava dışı ... Barosu Avukatlarından ...’ü, tevkil yetkisini de içerecek şekilde vekil tayin ettiği, Avukat ...’ün de tevkil yetkisine dayanarak, vekaletnamede kendisine verilen tüm yetkileri de kapsayacak şekilde, davalıyı vekil olarak temsil etmesi için davacı avukatı yetki belgesi ile yetkilendirdiği (ikame vekil), davacının, davalının vekili olarak ...’de görülen davaları takip ettiği, ne var ki dava dışı avukatın vekillikten istifası, sonrasında da davalı tarafından azledilmesi üzerine davacının talebine rağmen davalı tarafından adına ayrıca bir vekaletname düzenlenmediği, davacının bunun üzerine vekalet ücreti alacağının tahsili için eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır. Dairemizin 16.06.2015 tarih 2014/30110 Esas 2015/20575 Karar sayılı bozma ilamında; davacının vekalet ücretine hak kazandığı, ne var ki Avukatlık Kanunu’nun 171/son maddesi gereğince, tevkil eden ve tevkil olunan avukatların, ayrı ayrı değil, harcadıkları mesai oranında tek bir ücret talep edebileceklerinden, davacının hak ettiği vekalet ücretinin buna göre belirlenmesi, öte yandan, davalının savunmasında olduğu gibi, tevkil eden dava dışı avukata herhangi bir vekalet ücreti ödenmişse, bu ödemenin de dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle mahkemece verilen karar bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş ve bozma ilamında belirtilen hususlardan, davalı tarafa ödemeye ilişkin delillerini sunması için süre verilmiş fakat bozma ilamında belirtilen vekil ve tevkil edilen avukatların harcadıkları mesai oranına göre vekalet ücretinin belirlenmesi hususunda herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaksızın davanın kabulüne karar verilmiştir. Bozma ilamına uyulması halinde, bozma doğrultusunda taraflar lehine usuli kazanılmış hak doğar, bu aşamadan sonra bozmanın gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu durumda bozma ilamına uyulmasına karar verilmekle birlikte bozma ilamının gereklerinin yerine getirilmesi ve bozmaya uygun şekilde vekil ve tevil edilen avukatın harcadığı mesai oranına göre vekalet ücretinin belirlenmesi ve sonucuna uygun şekilde hüküm kurulması gerekirken, bu hususta herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaksızın davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2-Davacının vekalet ücretinin belirlenmesini talep ettiği dosyalardan ... 4.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2003/704 Esas sayılı dosyası için mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, harca esas değer olarak belirlenen 1.347.965,00 TL üzerinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre akdi vekalet ücreti alacağı 54.169,48 TL olarak belirlenmişse de söz konusu dosyanın davacılar ... Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ile Mehmet ... tarafından davalılar ..., ... ve ... Yün Dış Tic. San. Ve Tic. A.Ş. aleyhine açılan , davacıların davalılara 601.000,00 USD ve ayrıca 457.965,00 TL borçlu olmadıklarının tespitine ilişkin olduğu ve dosyada birden fazla davalı bulunduğu anlaşılmakla mahkemece dosyamız davalısı ...'a yöneltilen dava değeri üzerinden akdi vekalet ücretinin belirlenmesi gerekirken davanın harca esas değerinin tamamı üzerinden vekalet ücreti hesaplanmış olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
3-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1.)ve (2.) bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, (3.) bent gereğince davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön