13. Hukuk Dairesi 2016/5515 E. , 2019/11 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

13. Hukuk Dairesi 2016/5515 E. , 2019/11 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca, davalı-... avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalıların arasında düzenlenme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme gereğince davalı müteahhit ...'in davalı ...'a ait arsa üzerinde inşaat yaparak tamamladığını, bağımsız bölümlerin bir kısmının davalı ..., bir kısmının davalı ... adına tapuda kayıtlı olduğunu, yeni yapılan inşaatta oluşan bir kısım bağımsız bölümlerin de davalılar tarafından satıldığını, davalı ...'in yakın akrabası olduğunu, davalı ...'e inşaatları yapması için maddi olarak yardımda bulunduğunu, davalılar inşaatı bitirdikleri ve bir kısım daireleri sattıkları halde bu inşaat için yaptığı masrafları ödememeleri üzerine davalı ... aleyhine ... 9. İcra Müdürlüğünün 2014/2913 esas sayılı dosyası ile 109.396,80-TL, davalı ... için ... 9. İcra Müdürlüğünün 2014/2913 esas sayılı dosyası ile 109.336,80-TL borç için icra takibi yaptığını, davalıların takibe itiraz ettiğini, itirazın haksız ve yersiz olduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline, mükerrer ödeme olmamak üzere her iki icra dosyasında yapılan takibin devamına, %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davacının davalı ...'ye yönelik davasının reddine; davacının davalı ...'a yönelik davasının kısmen kabulü ile ... 9. İcra Müdürlüğünün 2014/1132 esas sayılı dosyasında asıl alacağın 25.500,00-TL’sine yapılan itirazın iptaline, takibin bu miktar ve asıl alacak ve ferileri üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, iptaline karar verilen itiraza konu 25.500,00-TL asıl alacağın %20 oranında inkar tazminatının davalı ...'ten alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ...'ın tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Dava, itirazın iptali talebine ilişkindir. Davalı ... vekilinin 24.03.2014 havale tarihli cevap dilekçesinin 4. paragrafında 'Delil niteliğindeki eklice sunulan dekontların tetkikinde resmi makbuz olarak 09.10.2012 tarih 14.500,00-TL'lik Vakıflar Bankası tahsilat makbuzu, 10.10.2012 tarihli ve 19.498,00-TL bedelli ... Belediyesi tahsilat makbuzu ile yine 10.10.2012 tarihli ve 17.536,00-TL bedelli ... Belediyesi tahsilat makbuzunda davacı ... tarafından yatırılmıştır ibaresi yer almaktadır. Müvekkil birkaç yerde devam eden inşaatlarındaki işlerinin yoğunluğu sebebiyle kendi bürosuna sürekli uğrayan davacıya ricada bulunmak suretiyle ve yukarıda zikredilen ödemelere ilişkin bedelleri de kendisi davacıya elden vermek suretiyle yatırması isteğinde bulunmuştur. İşbu makbuzlara konu bedeller davacı ... tarafından yatırılmak suretiyle makbuzları müvekkile verilmiştir. Müvekkil, davacıya güvendiğinden mütevellit ve işbu dekontların kendisi aleyhine bir alacak davasına konu yapılacağını düşünmeden, bedellerin kendisi tarafından ödendiğine ilişkin belge/makbuz almak ihtiyacı hissetmemiştir. Sayın mahkemeniz tarafından da takdir edileceği üzere, artık kurumlar ödemeyi yapan kişinin (kurumda hazır bulunan kişinin) bilakis TC kimlik numarası ve isminin makbuza geçirilmesi ile imzasının alınması yönünde tamimler çıkartmıştır. Bu bağlamda ödeme esnasında hazır bulunan ...'nun ismi bu şekli ile ödeme makbuzlarına derc edilmiştir. Burada önemli olan husus; yukarıda 3 adet makbuzda fiilen parayı kuruma yatıran davacı olarak görünmüş olsa dahi, makbuzlara konu ödemelerin bedeli müvekkil tarafından bizzat davacıya verilmek suretiyle yapılmasıdır.' şeklinde beyanda bulunduğu, mahkeme kararının gerekçesinde davalı ...'ın yaptığı bir kısım ödemeleri elden verdiği savunmasını kanıtlayamadığına yer verilmiş ise de cevap dilekçesinin 4. paragrafında yer verilen beyanlara ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmakla, davalı ...'ın bahsi geçen beyanları da dikkate alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı ...'ın tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.306,50 TL. kalan harcın davalı-...'dan alınmasına, peşin alınan 27,70 TL harcın davacıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön