13. Hukuk Dairesi 2016/5348 E. , 2019/10 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

13. Hukuk Dairesi 2016/5348 E. , 2019/10 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalılar ile ... Köyü 1493 parsel sayılı taşınmazda paylı mülkiyet ile paydaş olduğunu, bu taşınmazın 01.11.2011-31.12.2013 tarihleri arasında 44.000,00-TL bedel ile kiraya verildiğini, taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili kendisine herhangi bir bilgi verilmediği gibi payına düşen kira bedelinin de ödenmediğini ileri sürerek, payına isabet eden 14.666,70-TL'nin 01.11.2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar-karşı davacılar, kira alacağı talebini kabul ettiklerini, davacı (karşı davalı) ile malik oldukları taşınmaz için 2.000,00-TL trafo bedeli, 1.400,00 TL direk bedeli, 3.718,00-TL elektrik bedeli, 800,00-TL koruma bedeli, 500,00-TL ziraat odasına aidat bedeli olmak üzere toplam 8.418,00-TL'nin davalı ... tarafından ödendiğini, muris İzzet Ulaş'ın hastane masraflarını kendilerinin ödediğini, bu ödemelerden dolayı davacıdan (karşı davalıdan) toplam 1.500,00-TL talep ettiklerini, murise ait Şahin marka otomobilin davacı (karşı davalı) tarafından satıldığını, satıştan elde edilen bedelden paylarına düşen 3.200,00-TL'nin davacıdan (karşı davalıdan) tahsil edilmesini, muris ...Bankası'ndaki hesaptan vekil sıfatı ile işlemlerin davacı (karşı davalı) tarafından yapılarak 44.997,36-TL'nin kötüniyetli olarak zimmetine geçirdiğini, bu paradan davalı ...'ın hissesine düşen 11.249,36 TL'nin ödenmediğini, bu paradan yalnızca davalı ...'in payına istinaden 10.000,00-TL ödeme yapıldığını, davalı ...'in bu paradan 1.249,36-TL alacağı kaldığını ileri sürerek, davalı ... için 12.237,36-TL ve davalı ... için 13.799,36-TL'nin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, asıl davanın kabulü ile 14.666,70-TL'nin dava tarihi olan 15.07.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı-karşı davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı-karşı davalıya verilmesine; karşı davanın kısmen kabulü ile davalı-karşı davacı ... tarafından yapılan trafo bedeli 2.000,00-TL, direk bedeli 1.400,00-TL, elektrik bedeli 3.718,00-TL ve 500,00-TL aidat bedeli olmak üzere toplam 7.618,00-TL masraftan, davacı-karşı davalının 1/3 oranındaki hissesine düşen 2.599,33-TL'nin karşı dava tarihi olan 26.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacı ...'e verilmesine, murise ait Şahin marka aracın 6.400,00-TL'ye satılmış olması ve davalı-karşı davacıların 1/4 oranındaki miras payları dikkate alınarak 1.600,00-TL'den toplam 3.200,00-TL'nin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, murisin hastane masrafı ve davaya konu taşınmazın koruma bedeline ilişkin taleplerin ayrı ayrı reddine, murisin banka hesabından çekilen 44.997,36-TL'den, davalı karşı davacı ... için 1.249,36-TL, davalı karşı davacı ... için 11.249,36-TL olmak üzere toplam 12.498,72-TL'nin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının (karşı davalının) tüm, davalıların (karşı davacıların) aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Asıl dava yönünden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6/1. maddesine göre; “(1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz”. Davalılar (karşı davacılar) ön inceleme duruşmasından önce davayı kabul ettiğine göre mahkemece kendisini vekil ile temsil ettiren davacı (karşı davalı) yararına, karar tarihinde (10.12.2015) yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. ve 13. maddeleri gereğince dava değeri üzerinden hesaplanacak ½ nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, yazılı şekilde vekalet ücreti verilmesi; yine asıl davanın 29.08.2014 tarihinde açılmasına rağmen, faiz başlangıç tarihinin 15.07.2013 olarak yazılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
3-Karşı dava yönünden, davalılar (karşı davacılar) tüm alacak kalemleri için karşı dava tarihinden itibaren yasal faiz talebinde bulunmasına rağmen, murise ait aracın satışından elde edilen para ve murisin banka hesabından çekilen paranın davalılar (karşı davacılara) düşen kısmının karşı dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ile birlikte davacıdan (karşı davalıdan) tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hiç faize karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının (karşı davalının) tüm, davalıların (karşı davacıların) sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci ve üçüncü bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalılar (karşı davacılar) yararına BOZULMASINA, 99,02 TL. harcın davacı-karşı davalıya iadesine, peşin alınan 562,97 TL harcın davalılar-karşı davacılara iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön