22. Hukuk Dairesi 2016/3800 E. , 2019/15 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2016/3800 E. , 2019/15 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde alüminyum kaynak ustası olarak çalıştığını, ... 17. Noterliği tarafından 07.07.2014 tarihinde göndermiş olduğu ihtarnamede; müvekkilinin sigorta bildirimlerinin gerçek ücret üzerinden yapılmadığını, 45 saati aşarak çalıştığını, izinlerin bir kısmını kullanmadığını, milli bayram ve genel tatil günlerinin tamamında çalıştığını, işini yapmasına rağmen hakaret edilmek sureti ile şefi tarafından mobbing uygulandığını, genel tatil günleri kart basılmadan çalışma yapıldığını, 05.07.2014 tarihinde itirazlarını yinelemesi feri ücretlerini talep etmesi üzerine iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil alacağı ve Temmuz ayı ücretinin ödenmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 03.07.2014 - 07.07.2014 - 08.07.2014 ve 09.07.2014 tarihlerinde işe gelmediği için tutanak tutulduğunu, ard arda iki gün işe gelmemesi, mazeret bildirmemesi ve bir ay boyunca devamsızlığın 3 işgünü aşması sebebi ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedileceği bildirimi yapılacağı sırada noter tarafından 07.07.2014 tarihli ihtarın tebliğ edildiğini, fesih gerekçelerinin kabul edilmeksizin davacı yanın iradesinin istifa olarak kabul edilerek işlem yapıldığını, mobbing ve fesih iddialarının gerçeklikten uzak ve mesnetsiz olduğunu, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebi ile iş sözleşmesinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne, ihbar tazminatının reddine; alacakları olduğu gerekçesi ile izin, fazla çalışma, genel tatil ve ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücreti uyuşmazlık konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu'nda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.
Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücreti asgari ücret olarak kabul edilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin sona erdiği 05.07.2014 tarihinde asgari ücret 1.134,00 TL olduğu halde bilirkişi raporunda kıdem tazminatı hesaplanırken asgari ücret hatalı şekilde 1.321,11 TL olarak yazılmıştır. Bu sebeple kıdem tazminatına esas alınan giydirilmiş brüt ücret ve kıdem tazminatı hesabı doğru olmamıştır. Mahkemece; hatalı hesaplanan kıdem tazminatının yazılı şekilde kabulü isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön