22. Hukuk Dairesi 2016/26965 E. , 2020/4 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2016/26965 E. , 2020/4 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin emeklilik nedeni ile son bulduğunu beyanla kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonunda toplanan delillere göre ve bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Kıdem tazminatına esas alınan giydirilmiş ücretin hesabında taraflar arasında uyuşmazlık mevcuttur.Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda iş yerinde günde 1 öğün yemek verildiği kabul edilmiş ve 1 öğün yemek karşılığı 6,00 TL üzerinden hesaplama yapılmıştır.
Ancak kabul edilen miktarın somut bir veriye dayanmadığı görülmektedir. Bu nedenle sunulan ayni menfaatlerin parasal değeri işverene olan maliyetine göre belirlenmeli, davalı Şirketin yemek imalatı ile ilgili işyeri olduğu göz önüne alındığında sunulması halinde öncelikle işyeri kayıtları esas alınmalıdır. Mahkemece bu konularda araştırma yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön