22. Hukuk Dairesi 2016/26964 E. , 2020/3 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2016/26964 E. , 2020/3 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı-Karşı Davalının İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalı işçinin iş sözleşmesini süresinden önce feshetmesi nedeni ile kararlaştırılan cezai şartın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı-Karşı Davacının Cevabının Özeti:
Davalı vekili, işçinin, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyanla, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücretinin işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak asıl davanın reddine karşı davanın ise kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, belgelere ve tüm dosya kapsamına ve özellikle süresinde verilmeyen gerekçeli temyiz dilekçesinde belirtilen hususlar değerlendirilmeksizin süre tutum dilekçesi dikkate alınarak “kamu düzenine aykırılık” ve “açık hukuka aykırılık” halleri ile sınırlı olarak yapılan hukuki denetim niteliğindeki temyiz incelemesine göre, davalının tüm, davacı-karşı davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında fazla mesai ücreti hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, fazla mesai ücreti tanık beyanları esas alınarak belirlenmiş ise de, davalı ... bankada çalışmakta olup, davacı tarafça giriş-çıkış kayıtları sunulmuştur. Bu halde mahkemece söz konusu kayıtlar değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
3-Bozma ilamının 2 nolu bendi gereği yapılacak araştırma sonucunda davalı-karşı davacı işçinin fazla mesai alacağının bulunduğuna karar verilmesi halinde kıdem tazminatı talebi kabul edilmeli, aksi halde reddine karar verilmelidir.SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 13.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


H.Y.D.


Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön