EMEKLİ MEMURUN, TEKRARDAN MEMURİYETE ATANAMAYACAĞI


Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yeniden memur olarak atanamayacak olan emeklilerin, emeklilik veya yaşlılık aylığından feragat etmesi durumunda da memuriyete atanamayacağı.



T.C
DANIŞTAY
12.DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2010/6363,
KARAR NO: 2013/2323
KARAR TARİHİ. 04/04/2013


Temyiz İsteminde Bulunan(Davalı) : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti : Adana 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2010 tarih ve E:2010/274; K:2010/512 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Özlem Ulaş

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Çukurova Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan ve bilahare Üniversite Rektörlüğü'nün 19.9.2005 günlü oluruyla göreve başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle uzman kadrosuna açıktan atanan davacının, bu atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Adana 2. İdare Mahkemesince verilen 30.4.2010 günlü, E:2010/274, K:2010/512 sayılı kararıyla; Danıştay Onikinci Dairesince verilen bozma kararı uyarınca, 5335 sayılı Yasa'nın 30. maddesinde yer alan düzenlemeler karşısında, uzmanlık sınavını kazanarak 19.9.2005 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na uzman olarak 1 yıl süreyle açıktan atanan davacının, bu atama işleminin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2005 gün ve 28209 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 16.1.2006 gün ve 114-686 sayılı yazısı uyarınca 30.1.2006 günlü dava konusu işlemle iptal edildiği, davanın reddi yolundaki kararlarının temyiz incelemesi sonucu bozulması üzerine bozma kararı doğrultusunda verilen 4.3.2010 günlü ara kararı üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'nca gönderilen bilgi ve belgelere göre ise 6.6.2000 gün ve 201001 sayılı işlem ile 15.5.2000 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanan ve emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilen davacının, 1.11.2004 tarihi itibariyle vizeli işçi olarak çalıştırılacağının Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün 22.10.2004 gün ve 13293 sayılı yazısı ile bildirilmesi üzerine 15.11.2004 tarihinden itibaren emekli aylıklarının kesildiği,1.11.2004 tarihi itibariyle vizeli işçi olarak çalıştırılmaya başlayan ve 19.9.2005 tarihi itibariyle de 2547 sayılı Kanuna tabi uzman kadrosuna atanan davacının, 30.1.2006 tarihi itibariyle atamasının iptal edildiği hususunun 30.1.2006 gün ve 995 sayılı yazı ile bildirilmesi sonrasında 20.3.2006 tarih ve 438934 sayılı işlemle, emekli aylığının 1.2.2006 tarihinde yeniden bağlandığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca; davacının, sosyal güvenlik kurumundan aldığı emeklilik aylığı, uzman kadrosuna yapılan atama ve dava konusu işlem tarihinde kesilmiş bulunduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesinin birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmü; ikinci fıkrasında da "herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar" hükmü yer almaktadır.

5335 sayılı Yasanın 30. maddesinin gerekçesinde; eğitim kurumlarından ve özellikle yükseköğretim kurumlarından mezun olan genç ve nitelikli kişilerin sayısının artmasına rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarının oldukça kısıtlı olması ve işsizlik sorununun yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, tercihini emeklilik yönünde yapmış ve emeklilik haklarını elde etmiş kişilerin tekrar kamuda istihdamının önlenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

5335 sayılı Yasa'nın 30. maddesi ve bu maddenin gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde; bu maddenin amacının 657 sayılı Yasanın 93. maddesinde öngörülen T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanların yeniden atanmalarında idareye tanınan takdir hakkının kısıtlanmasına yönelik olduğu sonucuna varılmakta olup, emeklilik haklarını elde etmiş kişilerin söz konusu maddenin 1. fıkrasında belirtilen istisnalar dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmalarına imkan bulunmadığı; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." hükmüne de, maddenin birinci fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında açıktan atanabilme imkanı tanınanlar ve yine maddenin birinci fıkrasında tek tek sayılarak belirtilen kurumların dışındaki kurumlara açıktan atanma hakkına sahip olanlar ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekli olmasına rağmen yeniden atanarak görev yapmaya devam edenlerin emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin olduğu ve maddenin birinci fıkrasında açıktan atanamayacakları belirtilenlerin emeklilik veya yaşlılık aylığından feragat ederek yeniden atanmalarına imkan bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; uzmanlık sınavını kazanarak 19.9.2005 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na uzman olarak 1 yıl süreyle açıktan atanan davacının, bu atama işleminin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.12.2005 gün ve 28209 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 16.1.2006 gün ve 114/686 sayılı yazısı uyarınca 30.1.2006 günlü dava konusu işlemle iptal edildiği, öncesinde davacıya 6.6.2000 gün ve 201001 sayılı işlem ile 15.5.2000 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlandığı ve emekli ikramiyesi tahakkuk ettirildiği, 1.11.2004 tarihi itibariyle vizeli işçi olarak çalıştırılacağının Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün 22.10.2004 gün ve 13293 sayılı yazısı ile bildirilmesi üzerine 15.11.2004 tarihinden itibaren emekli aylıklarının kesildiği, 1.11.2004 tarihi itibariyle vizeli işçi olarak çalıştırılmaya başlanan ve 19.9.2005 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Kanuna tabi uzman kadrosuna atanan davacının 30.1.2006 tarihi itibarıyla da atamasının iptal edildiği anlaşılmakta olup, 5335 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden sonra 19.9.2005 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Yasaya tabi uzman kadrosuna yapılan atama işleminin 5335 sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca iptal edilmesinde yukarıda açıklanan Yasa maddesi ve madde gerekçesine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında anılan gerekçelerle hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 04/04/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Disiplin Hukuku” sayfasına dön