Sözleşmenin geriye doğru feshi halinde kira bedelinin talep edilemeyeceği


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2019/2890 E. , 2019/4288 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil (satın almaya dayalı) davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın sözleşmenin feshi ve tapu iptali ve tescile ilişkin dava ve dosyada taraf olarak gösterilenlerin ipotek ve haciz şerhlerinin kaldırılmasına yönelik davanın kabulüne, davalının imalat bedeli ile talebine ilişkin usulünce harçlandırılarak açılmış bir dava olmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına, davacı tarafça kira bedeli ve uğradığını iddia ettiği diğer zararlara ilişkin talebi hususunda sözleşmede geriye etkili fesih halinde kira kaybı alacağı talep edilemeyeceği gerekçesiyle bu yöndeki talebin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı ... Mimarlık ve Mühendislik İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Gıda Tarım Hayvancılık Süt Ürünleri Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili ve dahili davalı SGK vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, müvekilleri ile davalı ... Mimarlık ve Mühendislik İnşaat Taahhüt Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalının sözleşmeye göre teslim etmesi gereken süre içinde bağımsız bölümleri teslim etmediği ve teslim etmesinin de davalı şirketin borca batık olması sebebiyle mümkün görünmediğini ileri sürerek, davacılar ve davalılar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshini, davalı tarafından üçüncü kişilere devri gerçekleştirilen dava konusu taşınmazın tapu iptali ve haciz ve ipoteklerden ari bir şekilde müvekkilleri adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Madencilik Ltd. Şti vekili, müvekkilinin dosyada mevcut kişiler ile bir ilişkisi bulunmadığını beyan etmiştir.

Davalı ... ve davalı ..., açılan davayı süresi içerisinde kabul ettiğini, kendisi adına kayıtlı olan taşınmaz hissesini davacılara devretmeye hazır olduğunu, yargılama giderleri ile vekalet ücretinden kendisinin sorumlu tutulmasını talep etmiştir.

Davalı ... SGK il Müdürlüğü vekili, davanın öncelikle usul yönünden reddini talep ettiklerini, davalı şirketin borçlarından dolayı davaya konu taşınmazlarında davalı şirket adına kayıtlı olması nedeniyle kamu haciz tesisi işlemi yapıldığını, davalı şirketin müvekkiline toplam 230.500,00 TL haciz borcu bulunduğunu, davalının müvekkiline olan borcunu ödemediğini beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Davalı ... vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalı ... vekili, müvekkili lehine konulan hacizlerin korunmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Mimarlık ve Müh. Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin binayı sözleşmeye uygun hale getirebilme hakkı ve bağımsız bölümlerin tapuya tescil edilmesinin de ödevi olduğunu ancak konulan tedbirlerin buna engel teşkil ettiğini, mahkemenin hem geriye etkili fesih hem de müvekkilinin de bağımsız bölümünün tapusunun iptali yönünde bir karar vermesi halinde davacılar hakkında sebepsiz zenginleşme hükümlerinin söz konusu olacağını savunarak davanın reddini, sözleşmenin geriye dönük feshi halinde keşif ile belirlenecek bedelin sebepsiz zenginleşme bedelinin davacılardan dava tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte müşterek ve müteselsil tahsili ile müvekkiline verilmesine müteakip fesih kararının icrasına başlanmasını istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalı şirketin 24 ayda bitirilmek şartı ile davacıya ait dava konusu taşınmazı kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile aldığı ancak inşaatı belirlenen sürede teslim etmediği, davacı yanın inşaat yapmak amacı ile davalı şirkete verdikleri taşınmazlarında inşaatın süresinde yapılmamış olması nedeni ile bu taşınmazlarını geri talep etmelerinde hakları ve hukuki yararları bulunduğu gerekçesiyle sözleşmenin feshi ve tapu iptal ve tescile ilişkin dava ve dosyada taraf olarak gösterilenlerin ipotek ve haciz şerhlerinin kaldırılmasına yönelik davanın kabulüne, davalının imalat bedeli ile talebine ilişkin usulünce harçlandırılarak açılmış bir dava olmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına, davacı tarafça kira bedeli ve uğradığını iddia ettiği diğer zararlara ilişkin talebi hususunda sözleşmede geriye etkili fesih halinde kira kaybı alacağı talep edilemeyeceği gerekçesiyle bu yöndeki talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı davalı ... Mimarlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili ve SGK vekili temyiz etmiştir.

1-Davalı ... Mimarlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazları incelendiğinde; davalı yüklenici vekili 21.11.2015 tarihli dilekçesi ile kararı adli yardım talepli temyiz etmiş, Dairemizce 27.02.2019 tarihli 2016/2293 Esas, 2019/2821 Karar sayılı karar ile HMK’nun 334. maddesinde belirtilen şartlar oluşmadığından davalının adli yardım talebinin reddi ile davalı tarafından temyiz harcının tamamlattırılması için dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiş, mahkeme tarafından davalı vekiline yapılan usulüne uygun tebligata rağmen davalı taraf temyiz harcını tamamlamadığından temyiz talebinin reddi gerekmiştir.

2- Dahili davalı SGK vekilinin temyiz itirazları incelendiğinde; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, dahili davalı SGK vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Ltd Şti. vekilinin temyiz talebinin reddine, (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle, dahili davalı SGK vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kira Hukuku” sayfasına dön