İşçi ücretinin gününde ödenmemesinin sonuçları


Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda; ödenmesi gereken faizin, mevduata uygulanan en yüksek faiz olduğu, ihbar tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz oranının; değişen oranlara göre yasal faiz olması gerektiği, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde faklı bir faiz türü öngörülmüşse; yasal faizin altında olmamak kaydıyla kararlaştırılan faizin uygulanacağı, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceğinin kabul edildiği, o halde; izin ücreti için uygulanması gereken faizin, yasal faiz olması gerektiği-

22. HD. 02.07.2020 T. 2587/8660

22. HD. 20.02.2019 T. E: 2017/20357, K: 3825-

22. HD. 20.02.2019 T. 20357/3825

İzin ücretini ödenmesine dair belgenin incelenmesinde, davalı işverenin tek taraflı olarak düzenlediği bir belge olduğu, işçinin imzasını taşımadığı gibi davacı tarafından içeriğinin de doğrulanmadığı, Belgenin içeriğinden, bir kısım ödemenin “çıkış izin hakkı bedeli” olarak yatırıldığı, bir kısmının ise ücretli izin hakkı olarak ödendiği, yatırılan miktarlara bakıldığında ise, bazı ödemelerin bir yıllık izin ücreti değerini karşılamaktan uzak rakamlar olduğu, davacının, "bu ücretlerinin, özelikle şantiyelerin kapanması sonrasında çıkış primi olarak kendilerine ödendiğine" yönelik iddiası da gözönüne alındığında, bu ödemelerin yıllık ücretli izin karşılığı olduğunun kabul edilemeyeceği- Söz konusu ödeme belgesi yeniden değerlendirilerek, bu ödemelerin hesabında, ara dönemlerin yıllık izin gibi değerlendirilip değerlendirilmediği, yıllık izin süresini tam olarak karşılayıp karşılamadığı, özellikle 2006/12 ayı için, izin karşılığı ödeme yapıldıktan sonra, 2007/1 dönemi için 13,86 USD ödemenin hangi yılın iznine mahsuben yapıldığının açıklığa kavuşturulması ve yıllık izin ücreti yönünden yeniden değerlendirme yapılması gerektiği-

. HGK. 22.02.2017 T. 22(7)-1061/317

Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilinin talep edildiği davada, İş. K. mad. 34 dikkate alınarak fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının dava dilekçesiyle istenen kısımlarının en yüksek banka mevduat faiz oranını geçmemek kaydı ile yasal faiziyle tahsiline karar verilmesi gerektiği-

7. HD. 27.04.2016 T. 1653/9555

Davalılardan ...nın faaliyet alanı içerisinde konut inşaatı yer almakta olup, davalılar arasındaki sözleşmenin konusunun da konut projesine ilişkin olduğu, tarafların dilekçesindeki açıklamaları, işin niteliği ve faaliyet alanları nazara alındığında davalılar arasında asıl alt işveren ilişkisinin bulunduğunun kabulü gerekeceği, kaldı ki; davalı şirketler arasındaki inşaat sözleşmesi .............. tarihinde feshedilip sözleşme konusu inşaat işyeri ...ne devredilmesine rağmen davacının bu şirkette şantiye şefliğinin devam ettiğinin de kayıtlar ile sabit olduğu, bu durumda, her iki davalı şirketin de talep konusu alacaklardan birlikte sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde davalı ... yönünden davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğu- Ücretleri ödenmeyen ve bu nedenle iş görme edimini yerine getirmeyen davacı işçinin iş sözleşmesinin işverence feshinin haklı nedene dayanmadığı, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddinin hatalı olduğu- Davanın açılış şekli itibariyle kısmi eda, külli tespit talepli belirsiz alacak davası olduğu, mahkemenin davaya karşı zamanaşımını gözetmesinin yerinde olduğu, ancak, davacının yaptığının ıslah olmayıp, talep artırımı ile alacağın belirli hale getirilmesi olduğu, belirsiz alacak davasının bütün türlerinde dava açılmakla zamanaşımının kesileceği, talep artırımına karşı yapılan zamanaşımı def’inin hukuki sonuç doğurmayacağı, bu nedenle talep artırımına karşı yapılan zamanaşımı def’inin dikkate alınmaması gerekirken hukukî değer taşımayan zamanaşımına def’ine göre karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

9. HD. 19.04.2016 T. 32757/9946

Aylık ücret, şua izni, yıllık izin fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsili talebiyle açılan davada, davacı ıslah dilekçesinde fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacağı için faizin türünü belirtmeden faiz yürütülmesi talebinde bulunduğundan en yüksek banka mevduat faizi talep ettiğinin kabulü gerektiği- Fazla çalışmanın uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay'ca takdiri indirim yapıldığı ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilemeyeceği- Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre takdir edilmesi gerektiği-

7. HD. 12.04.2016 T. 618/8073

Kıdem ve ihbar tazminatı ile, aylık ücret, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin alacaklarının davalılardan tahsili talebiyle açılan davada, davacının kıdeme esas çalışma süresi olan 4 ay 15 gün süre nedeniyle tanınması gereken 2 haftalık ihbar öneli süresi dikkate alınarak ihbar tazminatı hesaplattırılarak çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği- Islah dilekçesinde faiz talep edilmediği için ıslah edilen kısımlar yönünden faize hükmedilmemesi yerinde ise de aylık ücret, fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının dava dilekçesi ile talep edilen kısımlarına en yüksek banka mevduat faiz oranını geçmemek kaydı ile yasal faiziyle tahsiline karar verilmesi gerektiği-

7. HD. 12.04.2016 T. 593/8071

Davacı isteminden daha fazla bir ihbar tazminatına hükmedilmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırı olduğu- Davacının kesinleşen işe iade kararı sonrası talebine rağmen işverence işe başlatılmaması halinde hak kazandığı alacakların hesabında ilkelere uymayan ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna itibar edilmesinin hatalı olduğu- Hüküm özetinde yer aldığı gibi HMK'da "sair hususların gerekçeli kararda gösterilmesi" şeklinde bir karar tarzının olmadığı-

9. HD. 11.04.2016 T. 10870/8844

Boşta geçen süre ücret hesabında geçersiz sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçinin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklarının belirlenmesi gerekirken hükme esas alınan bilirkişi raporunda işe iade sonrası davacının işe başlatılmadığı tarihteki ücretin esas alınmasının hatalı olduğu-

9. HD. 11.04.2016 T. 34/8824

B.ye süre ücreti eylemli bir çalışma ücreti olmadığından, özel faize tabi olmadığı ve bu ücretten SGK priminin de kesilemeyeceği- B.ye sözleşme ücretinden yüzde 50 oranında indirim yapılmasının fazla olduğu-

7. HD. 29.09.2014 T. 14681/18318

İşçinin prime hak kazanması için prim ödenmesi için gerekli dönemin sonuna kadar çalışması gerekmeyeceği, işyerinde çalışılan süreyle sınırlı olarak prim isteyebileceği- Toplu iş sözleşmesi veya bireysel sözleşme olmadan da fiili uygulamayla verilen primin "iş şartı" niteliğinde olup, işveren tarafından tek taraflı olarak kaldırılamayacağı veya azaltılamayacağı- İşe iade davasının sonucu olan dört aylık ücret ve haklara primin de dahil olduğu- Prim alacağına en yüksek mevduat faizi uygulanacağı- Devamlılık arz eden prim ödemesinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacağı, prim alacağının zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu-

7. HD. 12.05.2014 T. 3290/10476

Bilirkişi raporlarında işverence tatil günü ücretlerinin ödendiği belirtildiği, ancak akti tatil ile hafta tatili ve bayram ve genel tatil günü çalışmalarının ayrıca haftalık çalışma süresine eklenerek fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma hesabının hatalı olduğu- Ücreti ödenmiş olan hafta tatili, akti tatil ve ulusal bayram ve genel tatil normal çalışma süresi çıkarılmak suretiyle haftalık çalışma süreleri belirlenmeli ve sonucuna göre 40 ya da 45 saati aşan çalışma olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği- Mahkemece hüküm altına alınan isteklerden sadece yakacak yardımı için en yüksek işletme kredisi uygulanmalı, kıdem tazminatı farkı için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmeli, ihbar tazminatı, yıllık izin ve ilave tediye için ise yasal faize hükmedilmesi gerektiği- Fazla çalışma ile fazla sürelerle çalışma alacağının varlığı kanıtlandığı taktirde İŞ. mad. 34 uyarınca bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesinin gerektiği-

9. HD. 21.01.2014 T. 17224/694

İşveren ve işçi arasında yazılı iş sözleşmesi olmasa bile en geç 2 ay içinde işçiye çalışma koşullarını, temel ücret ve eklerini, ücret ödeme zamanını belirten bir belgenin işveren tarafından verilmesi gerektiği- Ücret miktarı ve eklerinin ispatı işçide olsa da işverence gerekli belgelerin düzenlenmesi gerektiği- Yıllık izinin anayasal bir hak olup dinlenme hakkı kapsamında değerlendirildiği- Yıllık izinin iş sözleşmesinin devamı süresinde ücrete dönüşemeyeceği- Yıllık izin ücretinin belirlenmesi için işe iade davasının sonucunun önemli olduğu- Islah dilekçesinde faiz isteminde bulunulmadığı halde ıslahla arttırılan izin ücreti miktarına ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülemeyeceği-

9. HD. 02.12.2010 T. 40194/35497
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Borçlar & Ticaret & İş” sayfasına dön