Evlilik Birliği İçerisinde Çekilen Tüketici Kredisi


Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2014/5908
Karar: 2014/17300
Karar Tarihi: 16/12/2014

* EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇEKİLEN TÜKETİCİ KREDİSİ ( Davalının Baskısıyla Çekildiği Ancak Davalının Kumar Borcuna Ödendiğinin Kanıtlanamadığı/Ev Giderlerinden Eşit Sorumlu Olduklarından Su ve Kira Giderlerinin Yarısını Talep Edebileceği - Krediye İlişkin Talebin Reddedileceği )

* ORTAK GİDERLERE KATILMA ALACAĞI ( Eşlerin Eşit Oranda Sorumlu Olduğu/Elektrik ve Su Giderlerinin Yarısının Talep Edilebileceği )

* EV GİDERLERİNDEN EŞİT SORUMLULUK ( Elektrik ve Su Giderlerinin Yarısının Talep Edilebileceği )

* KREDİLERİN DİĞER EŞİN BASKISIYLA ÇEKİLMESİ ( Dosyadan Anlaşıldığı Ancak Diğer Eşin Kumar Borcuna Harcandığının Kanıtlanamadığı - Bankalara Ödenen Tüketici Kredisine İlişkin Talebin Reddedileceği )

* KREDİLERİN DİĞER EŞİN KUMAR BORCUNDA KULLANILDIĞININ KANITLANAMAMASI ( Krediye İlişkin Talebin Reddedileceği )

4721/m. 185, 186

ÖZET : Dava, evlilik birliğinin devamı sırasında davalı borçları için çekilmek zorunda kalınan tüketici kredileri ile ortak giderlere katılım alacağına ilişkindir.

Mahkemece, bilirkişi raporuna göre, ev giderlerinden tarafların eşit oranda sorumlu olduklarından davacının 1/2'sini talep etme hakkı bulunduğu ve kullanılan kredilerin davalının kumar borcundan kaynaklandığı gerekçesiyle; kredi geri ödeme tutarları ile kira ve su ödemelerinin yarısının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davacının, davalının baskısıyla kredi çekmek zorunda kaldığı dosya kapsamından alaşılmaktadır. Ancak çekilen kredilerin davalının kumar ve diğer borçlarında kullanıldığı kanıtlanamamıştır. Davacı tarafından çekilen ve daha sonra bankalara ödenen tüketici kredileri ile ilgili talep yönünden davanın reddi gerekir.

DAVA : Davacı H.K. vekili Avukat H.Ü. tarafından, davalı M.A. aleyhine 21/11/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 03/12/2013 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 16/12/2014 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine taraflardan kimsenin gelmediği görüldü, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, evlilik birliğinin devamı sırasında davalı borçları için çekilmek zorunda kalınan tüketici kredileri ile ortak giderlere katılım alacağına ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı eşin evlilik birliğinin devamı sırasında üzerine düşen edimleri yerine getirmediğini, evin ortaklaşa giderlerini karşılamaktan kaçındığını, at yarışı bahislerine girerek kumar oynadığını, önceki evliliğinin de aynı sebeple sona erdiğini, borçlarını kapatmak için kendisine tüketici kredileri çektirdiğini, davalının zoruyla çekilen kredilerin davalının kumar ve içki borçlarını kapatmak için kullanıldığını ileri sürerek bankalara ödediği tüketici kredileri ile ayrıca davalı tarafından ödenmeyen kira ve su bedellerine ilişkin alacak talebinde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, bilirkişi raporuna göre, davacının evliliği süresinde kullandığı kredilerin geri ödeme toplamının 27.599,33 TL olduğu, fiilen ayrı kaldığı dönemde (Haziran 2005 tarihinden sonra) kira ve su ödemelerinin 4.465,00 TL olduğu, ev giderlerinden tarafların eşit oranda sorumlu olduklarından davacının 1/2'sini talep etme hakkı bulunduğu ve kullanılan kredilerin davalının kumar borcundan kaynaklandığı gerekçesiyle toplam 29.831,83 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacı tarafından davalının baskısıyla kredi çekilmek zorunda kalındığı ancak çekilen kredilerin davalının kumar ve diğer borçlarında kullanıldığı kanıtlanamamıştır. Şu halde, davacı tarafından çekilen ve daha sonra bankalara ödenen tüketici kredileri ile ilgili talep yönünden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA; davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tüketici Hukuku & Hakları” sayfasına dön