Tüketici kredisinden kaynaklı kesintilerin iadesi istemi - makbuzlu ipotek tesis ücretinin iadesi


Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/16455
Karar No:2015/16691
DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR: Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, davalı banka tarafından dosya masrafı, komisyon vs. adı altında 1.300,00 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek yapılan bu kesintinin kesinti tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.Davalı, davanın reddini dilemiştir.Mahkemece, davanın kabulü ile; 2.197,00 TL.nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmedilen meblağın 1.300,00 TL sine dava tarihinden, 897,00 TL sine ıslah tarihi olan 09.12.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.2-) Dairemizin yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı üzere, davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemece, her ne kadar her hangi bir hizmet karşılığı olmayan kesintinin iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği belirtilmiş ise de, mahkemeye bankaca sunulan belgelerde 134,38 TL bedelli ipotek tesis makbuzu ibraz edildiği görülmektedir. İbraz edilen bu makbuz dikkate alınarak, belgelendirilmiş ve zorunlu masraf olduğu ispat edilmiş ipotek tesis işlemine ilişkin 134,38 TL bedelin davacıya iadesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davalının 2.bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle, davalının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 21.05.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tüketici Hukuku & Hakları” sayfasına dön