BELEDİYE İŞÇİLERİ HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA, GENEL HÜKÜMLER


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Belediye işçileri yönünden 4483 sayılı Kanun uyarınca karar alınamayacağı, genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas
No : 2013/254
Karar
No : 2013/304
KARAR
Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :
1-...-Diyarbakır İli, ...Belediye Başkanı
2-...-Aynı Yerde Belediye Başkan Yardımcısı
3-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
4-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
5-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
6-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
7-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
8-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
9-...-Aynı Yerde Zabıta Komiser Yardımcısı
10--Aynı Yerde Zabıta Komiser Yardımcısı V.
11-...-Aynı Yerde Zabıta Memuru
12-...-Aynı Yerde Zabıta Görevlisi
13-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
14-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
15-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
16-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
17-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
18-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
19-...-Aynı Yerde Kaçak YapıKontrol Ekibi Görevlisi
20-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
21-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
22-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
23-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
İtiraz Edilen Karar :Haklarında ön inceleme yapılanlardan ...için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine diğerleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin
İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288 sayılı kararı
Karara İtiraz Edenler :Haklarında soruşturma izni verilen ..., ...,
..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...ve…
Karara İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma izni verilen ...
İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
Soruşturulacak Eylemler : ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...ve ...‘ın;1-...İlçesi, ...Mahallesi, ...ada, ...parsel sayılı taşınmaz üzerine ...tarafından ruhsatsız olarak inşa edilen iki katlı yapı ile ilgili yasal işlem yapmamak
2-...İlçesi, ...Mahallesi, ...ada, ...parsel sayılı, imar planında park alanında kalan taşınmaz üzerine ...Ailesi tarafından inşa edilen ruhsatsız yapı 2010 yılında Belediyece yıktırılmasına rağmen aynı parselde bulunan park alanına ...tarafından inşa edilenruhsatsız bina ile ilgili yasal işlem yapmamak
Eylem Tarihi :2009 Yılı ve sonrası İçişleri Bakanlığının 13.02.2013tarih ve 1872 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal‘ın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca itiraz edenler yönünden incelendi

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
Dosyanın incelenmesinden, 1`inci ve 2`nci maddelerden Belediye İşçileri Fuat İldeniz, Ramazan Yaşar, Musa Bozan ve Abdullah Bayram‘a
isnat edilen eylemlerle ilgili olarak, İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288 sayılı kararına ve kararın dayanağı ön incelemeye
Belediyede geçici işçi veya işçi statüsünde görev yapan...,...,...ve...‘ın da dahil edildikleri görülmekle birlikte,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun`un 2`nci maddesi kapsamında bulunmayan işçilerhakkında anılan Yasaya göre "karar verilmesi" mü
mkün değildir. Kanunun10 uncu maddesi uyarınca, suça iştirakten dolayı aynı mahkemede yargılanacak olunması da bu gerçeği değiştirmemektedir.
Kamu görevlisi kavramı, 1999 yılında yürürlüğe giren 4483 sayılı Yasa`da yer almış; bu tanım 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6`ncı
maddesinin (c) fıkrasıyla daha da açıklık kazanmıştır.
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin "genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa
eden memur ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlar 4483 sayılı Yasa`ya tabidir.
Türk Ceza Kanununun `ncı maddesinin (c) fıkrasında kamu görevlisi"kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da
herhangi bir suretle sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi" olarak tanımlanmıştır.
Bu iki düzenlemede de "memur" kavramından daha geniş bir kavram
olan "kamu görevine" vurgu yapılmış bulunmaktadır. Anayasanın 128`incimaddesi de bu doğrultuda düzenlemeler içermekte olup esas itibarıyla
4483 sayılı Yasa, memurlara, eski mevzuata göre daha sınırlı bir biçimde
uygulanmaktadır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin görevleri esnasındaişlenenve görevden doğmayan suçları kapsam dışı bırakılmış
bulunmaktadır. Memurların sadece görevinden doğan suçları ön inceleme kapsamında ele alınırken, işçilerin genel hükümler yerine 4483 sayılı
Yasa`ya göre işleme tabi tutulması mevcut hükümlere uygun
düşmemektedir.Uygulamadaki hukuki düzenlemeler ve yargısal kararlar işçileri kamu
görevlisi kapsamında değerlendirmemektedir.
Nitekim Anayasa Mahkemesinin09.02.1993 gün ve 44/7 sayılı kararıda, işçilerin, Anayasanın 128. maddesindeki memur ve diğer kamu görevlisi
sayılmayacağını hüküm altına almıştır.Benzer bir değerlendirmeye Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun08.02.1995 gün ve 1994/10-79, K: 1995/45 sayılı kararında da yer verilmiş
ve anılan kararda, işçilerin diğer kamu görevlilerinden sayılamayacağınaişaret edilm
iştir. Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler ve özü itibariyle güncelliğini koruyan yargı kararları karşısında işçiler hakkında genel
hükümlere göre doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılması gerektiği, bu nedenle itirazların kabulü ile İçişleri Bakanının
19.09.2012 tarih veKont.Bşk. 2012/288 sayılı kararının; Belediye İşçileri...,...,...ve...için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına adı
geçenler hakkında genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılmasıiçin...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,Ön inceleme raporu ve eki bilgi ve bel
gelere göre, diğer ilgililere1`inci ve 2`nci maddelerden isnatedilen eylemlerin, haklarında soruşturmayapılmasını gerektirecek nitel
ikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri
Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288sayılı kararının; 1`inci ve2`ncimaddelerde belirtilen eylemlerden...,...,...,
...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...ve...için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenlerce yapılan itirazların reddine,
Dosyanın itirazları reddedilenlerle 1`inci ve 2`nci maddelerdenhakkında soruşturma izni verildiği halde bu dosyada itirazı bulunmayan
...ile Belediye İşçileri...,...,...ve...yönünden genel hükümlere göregereğinin yapılması için karar ekli olarak...Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ileitiraz edenlere gönderilmesine 12.03.2013
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdare Hukuku” sayfasına dön