VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI, ZAMAN AŞIMI


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. VERGİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO: 2016/1082
KARAR NO: 2017/501
KARAR TARİHİ: 22.3.2017

>VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ--ZAMAN AŞIMI--ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI

213/m.114/2

ÖZET : Dava, davacı adına 2009/7 dönemi için tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemine ilişkindir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder" hükmü, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin anılan iptal kararı karşısında, davaya konu tarhiyat yönünden takdir komisyonunda geçen sürenin zamanaşımını durduracağının kabulüne olanak bulunmamaktadır.

İncelenen davada, 2009/7. dönemine dair vergi ve ceza ihbarnamesinin beş yıllık tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra davacıya tebliğ edildiği anlaşıldığından, tarhiyatı kaldıran Mahkeme kararı sonucu itibarıyla hukuka uygundur.

DAVA : Davacı şirketin, sahte belge düzenleme fiili sebebiyle hakkında vergi tekniği raporu bulunan ... Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Ticaret Ltd. Şti tarafından düzenlenen faturaları kullanmak suretiyle haksız yere katma değer vergisi indiriminde bulunduğu gerekçesiyle takdir komisyonuna sevk edilerek komisyon kararına istinaden 2009/7. dönemine dair vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilen katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; katma değer vergisi indirimini reddetme yetkisi bulunmayan takdir komisyonlarınca takdir edilen matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, idari işlem ve tasarruflarla kişilerin hukukunda haricen değişiklik yapma yetki ve imtiyazına sahip olan idarenin, bu yetkisini kullanırken öncelikle yetkinin kullanılmasına dair şekil ve koşullarının belirlendiği usul kanunlarının kendi üzerine yüklediği görevler çerçevesinde hareket etmesi gerektiği, dolayısıyla davacının sahte fatura kullandığı belirtilerek takdir komisyonuna sevk edilmesi ve katma değer vergisi indirimini reddetme yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca "sahte belge kullanımından kaynaklanan indirimin yok edilmesi suretiyle" denilerek belirlenen matrah üzerinden davacı adına re'sen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek, davaya konu cezalı tarhiyatı kaldıran Ankara 7. Vergi Mahkemesi'nin 16/12/2015 gün ve E:2015/1372, K:2015/1725 Sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesince, gereği görüşüldü :

KARAR : Dava, davacı adına 2009/7 dönemi için tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılmıştır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder." hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 15.10.2009 tarihli ve E:2006/124, K:2009/146 Sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin anılan iptal kararı karşısında, davaya konu tarhiyat yönünden takdir komisyonunda geçen sürenin zamanaşımını durduracağının kabulüne olanak bulunmamaktadır.

İncelenen davada, 2009/7. dönemine dair vergi ve ceza ihbarnamesinin beş yıllık tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra davacıya tebliğ edildiği anlaşıldığından, tarhiyatı kaldıran Mahkeme kararı sonucu itibarıyla hukuka uygundur.

SONUÇ : Açıklanan nedenle, İtiraz isteminin reddiyle Ankara 7. Vergi Mahkemesi'nce verilen 16/12/2015 gün ve E:2015/1372, K:2015/1725 Sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, itiraz giderlerinin itiraz edenin üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra istenilmesi halinde Mahkemesince itiraz edene iadesine, 2577 Sayılı Kanun'un geçici 8. maddesi gereği uygulanmasına devam olunan mülga 54. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge İdare Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön