ASKERİ KURUMDA SİVİL MEMUR İLE ÖĞRETMEN EŞİN EŞ DURUMU TAYİN TALEPLERİ HK.


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO : 2017/1416
KARAR NO: 2018/60

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVALI): MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
VEKİLİ :...
KARŞI TARAF (DAVACI): E.

İSTEMİN ÖZETİ:Muğla ili, ...ilçesi, ...Köyü İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, eşinin ...Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Su ürünleri Mühendisi olarak görev yaptığından bahisle eş durumu mazeretine dayalı olarak elektronik ortamda yapmış olduğu tayin talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde; Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliğinin memurun; Kamu personeli olan eşinin, yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere... yapılacağı düzenlemesinin yer aldığı, her ne kadar davalı idarece, tüm bireylere eşit ölçüde eğitim öğretim hizmetlerinin götürülmesi ve bu hizmetin etkin ve verimli bir şekilde sunulması gerektiği ve özür durumuna bağlı yer değiştirmelerin öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak norm kadro açığı bulunan okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldığı öne sürülmekte ise de, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinde hizmet gereklerinin de dikkate alınmasının gerektiği açık olmakla birlikte aile birliğine bağlı yer değiştirme taleplerinde aile birimini muhafaza etmek bakımından, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasının da gerektiği, buna göre, davacının eşinin ...Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Su ürünleri Mühendisi olarak görev yaptığı ve kurum içi yer değiştirme suretiyle davacının görev yaptığı yere atanma imkânının olmaması, ikametgahı ile görev yeri arasındaki mesafenin uzun ve toplu taşıma aracı ile sağlanması dikkate alındığında aile bütünlüğünün sağlanmasını teminen davacının başvurusunun kabul edilerek eşinin bulunduğu yer sınırları içerisinde uygun bir okula atanması gerekirken, atanma başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar veren Muğla 2. İdare Mahkemesinin 21/09/2017 gün ve E:2016/1464, K:2017/1402 sayılı kararının; öncelikle davacının soy isminin S... olmasına rağmen ilk derece mahkemesi tarafından soy isminin Ş... olarak yazıldığından davacının soyadının düzeltilmesinin gerektiği, diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme taleplerinin karşılanması hususundaki yükümlülüğünün, yer değişikliği isteyen öğretmenlerin alanlarındaki norm kadro açığı ve hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilmesi ile sınırlı olduğu, dava konusu işlemde kanuna, maksada ve hizmet gereklerine aykırı bir husus bulunmadığı, bu nedenlerle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf yolu ile incelenip kaldırılmaları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 2. fıkrasının göndermede bulunduğu aynı Kanun'un 49. maddesinin 2. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Muğla 2. İdare Mahkemesinin 21/09/2017 gün ve E:2016/1464, K:2017/1402 sayılı kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kararın kaldırılmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin istinaf başvurusunda bulunan üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta giderinden artan miktarın Mahkemesince HMK'nın 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, 20/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge İdare Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön