BANKA HESABINA KONULAN E-HACZİN İPTALİ İSTEMİ


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. VERGİ DAVA DAİRESİ
E. 2017/687
K. 2017/749
T. 29.3.2017
* BANKA HESABINA KONULAN E-HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Üzerine Haciz Konulan Banka Hesabının Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacının Adalet Bakanlığı'nın Yazıları Gereği Müvekkilleri Adına Mahkemelerce ve İcra Dairelerince Para Yatırılmak Üzere Açılmış UYAP'a Tanımlı Hesap Olduğu - Davacının Mesleği İle İlgili veya Şahsına Ait Diğer Gelirleri Olduğuna Yönelik Bir Ayrıştırma Yapılarak 2004 S.K. Md. 71 Uyarınca Sınırlı Olarak Haciz Konulması Gerektiği )

* İCRA MAHKEMESİNİN KARARIYLA TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun ve Ferilerinin İtfa Edildiğini Yahut Alacaklının Kendisine Bir Mühlet Verdiğini Noterden Tasdikli veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspat Ederse Tâkibin İptal veya Talikini Her Zaman İcra Mahkemesinden İsteyebileceği )

* UYAP'A TANIMLI BANKA HESABINA UYGULANAN E-HACİZ ( Ödenmeyen Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşlemi Sebebiyle Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacının UYAP'a Tanımlı Olduğu Anlaşılan Hesabına Yatırılan Paralara Yönelik Davalı İdarece Hiçbir Ayrıştırma ve Araştırma Yapılmaksızın Doğrudan Uygulanan E-Haciz İşleminin İsabetsiz Olduğu )

2004/m.71

ÖZET : Dava, ödenmeyen vergi borçlarından dolayı banka hesabına konulan e-haczin iptali istemine ilişkindir.

Üzerine haciz konulan banka hesabının, serbest avukat olarak çalışan davacının Adalet Bakanlığı'nın 04.01.2013 tarih ve 2013/21 Sayılı yazıları gereği, müvekkilleri adına Mahkemelerce ve İcra Dairelerince para yatırılmak üzere açılmış (anılan hesaba uygulanan haciz sebebiyle davacının müvekkilleri tarafından alacaklarının tahsili amacıyla istihkak davaları açıldığı da dikkate alındığında) UYAP'a tanımlı olan bir hesap olduğu tartışmasız ise de; anılan hesapta Mahkemeler ve İcra Dairelerince davacının müvekkilleri adına yatırılan paraların yanında, davacının şahsına ait vekalet ücretleri ve bizzat yatırılan paraların da bulunabileceği dikkate alındığında, davalı idarece bu hesaba yatırılan paralarla ilgili olarak, davacının mesleği ile ilgili (müvekkilleri adına mahkemeler ve icra dairelerince yatırılan) veya şahsına ait diğer gelirleri olduğuna yönelik bir ayrıştırma yapılarak, Kanun'un 71. maddesi uyarınca anılan hesaba sınırlı olarak haciz konulabilmesinin her zaman mümkündür.

Ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla banka hesabına uygulanan haciz işlemi sebebiyle serbest avukat olarak çalışan davacının, UYAP'a tanımlı olduğu anlaşılan hesabına yatırılan paralara yönelik davalı idarece hiçbir ayrıştırma ve araştırma yapılmaksızın, doğrudan uygulanan davaya konu e-haciz işlemi hatalı olup, davanın kabulü isabetlidir.

DAVA : Davacının ödenmeyen vergi borçlarından dolayı Vakıfbank Aydın Şubesinde bulunan banka hesabına 02.03.2016 tarihinde konulan e-haczin iptali istemiyle açılan davayı; üzerine haciz konulan banka hesabının, serbest avukat olarak çalışan davacının Adalet Bakanlığı'nın 04.01.2013 tarih ve 2013/21 Sayılı yazıları gereği, müvekkilleri adına Mahkemelerce ve İcra Dairelerince para yatırılmak üzere açılmış (anılan hesaba uygulanan haciz sebebiyle davacının müvekkilleri tarafından alacaklarının tahsili amacıyla istihkak davaları açıldığı da dikkate alındığında) UYAP'a tanımlı olan bir hesap olduğu tartışmasız ise de; anılan hesapta Mahkemeler ve İcra Dairelerince davacının müvekkilleri adına yatırılan paraların yanında, davacının şahsına ait vekalet ücretleri ve bizzat yatırılan paraların da bulunabileceği dikkate alındığında, davalı idarece bu hesaba yatırılan paralarla ilgili olarak, davacının mesleği ile ilgili (müvekkilleri adına mahkemeler ve icra dairelerince yatırılan) veya şahsına ait diğer gelirleri olduğuna yönelik bir ayrıştırma yapılarak, yukarda yer alan Kanun'un 71. maddesi uyarınca anılan hesaba sınırlı olarak haciz konulabilmesinin her zaman mümkün olduğu, bu durumda, ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla uygulanan haciz işlemi sebebiyle serbest avukat olarak çalışan davacının, UYAP'a tanımlı olduğu anlaşılan hesabına yatırılan paralara yönelik davalı idarece hiçbir ayrıştırma ve araştırma yapılmaksızın, davacının banka hesabına doğrudan uygulanan davaya konu e-haciz işleminde bu yönüyle hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden, Aydın Vergi Mahkemesi'nin 28/12/2016 gün ve E: 2016/213, K: 2016/776 Sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu leri sürülerek, istinaf başvurusunun kabulüyle kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2.Vergi Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Aydın Vergi Mahkemesince verilen 28/12/2016 gün ve E: 2016/213, K: 2016/776 Sayılı karar hukuka uygun olup, kararın kaldırılmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenle, istinaf başvurusunun reddine, aşağıda gösterilen 44,35 TL yargılama giderinin istinaf başvurusunda bulunan üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştayda temyiz yolu açık olmak üzere, 29.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge İdare Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön