AVUKAT HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE MESLEK KURALLARI


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
12. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/612
KARAR NO: 2017/649
KARAR TARİHİ: 15.6.2017


> AVUKAT HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI--MESLEK KURALLARI

1136/m.34

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları/m.17

ÖZETİ : Dava, Avukat hakkında Baro Yönetim Kurulu'nca verilen disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılması istemine ilişkindir.

Diyarbakır Barosuna kayıtlı Avukat hakkında Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'nca verilen disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilen itirazın reddine dair kararın bir daha görüşülmek üzere gönderilmesine dair karara uyulmayarak ısrar edilmesine yönelik Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun kararının iptali istemiyle açılan davada; Avukatlık Kanununun 34. maddesi ve Avukatlık Meslek Kuralları'nın 17. maddesiyle tutanak altına alınan beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, Avukat tarafından mahkeme hakiminin odasında ve mahkeme kaleminde sarfedilen cümlelerin, eleştiri mahiyetinde kabul edilemeyeceği, olayın meydana geldiği yerin mahkeme kalemi ve hakim odası olduğu hususu da dikkate alındığında, Avukatın hizmetin özelliğinden gelen ölçütlere uygun davranmadığı sonucuna varıldığından davaya konu ısrar kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline dair kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir. Yerel mahkemece verilen karar usul ve hukuka uygun olup, davalı idarenin istinaf başvurusunun reddi gerekmiştir.

DAVA : Diyarbakır Barosuna kayıtlı Avukat hakkında Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'nca verilen disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair 27/08/2014 tarih ve 2014/443 Sayılı karara karşı yapılan itiraz üzerine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilen itirazın reddine dair 27/06/2015 tarih ve E:2014/1336, K:2015/676 Sayılı kararın bir daha görüşülmek üzere gönderilmesine dair karara uyulmayarak ısrar edilmesine yönelik Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 18/09/2015 tarih ve E:2015/976, K:2015/945 Sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; Avukatlık Kanununun 34. maddesi ve Avukatlık Meslek Kuralları'nın 17. maddesiyle tutanak altına alınan beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, Avukat ... tarafından mahkeme hakiminin odasında ve mahkeme kaleminde sarfedilen cümlelerin, eleştiri mahiyetinde kabul edilemeyeceği, olayın meydana geldiği yerin mahkeme kalemi ve hakim odası olduğu hususu da dikkate alındığında, Avukatın hizmetin özelliğinden gelen ölçütlere uygun davranmadığı sonucuna varıldığından davaya konu ısrar kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline dair olarak Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 29/12/2016 gün ve E:2015/3238, K:2016/5599 Sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

KARAR : Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince 2577 Sayılı Kanun'un değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

SONUÇ : Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 29/12/2016 gün ve E:2015/3238, K:2016/5599 Sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı idarenin istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf safhasındaki yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına, istinaf safhasında fazla yatırılan 31,40 TL harç ile posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana iadesine, 15.06.2017 tarihinde 2577 Sayılı Kanun'un 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge İdare Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön