İflas dosyasından satışta İİK.127.md.sine atıf olmadığından ilanın ilgililere tebliğinin gerekmediği


Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO : 2016/32687
KARAR NO : 2017/195Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa'nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK'na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi üçüncü kişilerin, satışı yapılan taşınmazda hissedar olduklarını ve satış ilanının kendilerine tebliğ edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurdukları; mahkemece, iflas ile ilgili artırma suretiyle satışa ilişkin İİK'nun 244. maddesinde, ilgililere tebliği düzenleyen İİK'nun 127. maddesine yapılmış bir atıf olmadığından satış ilanının şikayetçilere tebliğinin gerekmediği, buna göre de şikayetin yedi günlük sürede yapılmadığı gerekçesiyle şikayetin süreden reddedildiği, kararın şikayetçiler tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; şikayetçilere satış ilanı tebliğ edilmemiş olduğundan, İİK'nun 134/6. maddesi gereğince bildirilen ıttıla tarihine göre de şikayetin süresinde olduğu gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.

Somut olayda, şikayet konusu ihalenin iflas dosyasında İİK'nun 241. ve devamı maddeleri gereğince yapıldığı, aynı Kanun'un artırma suretiyle satışın şartları başlıklı 244. maddesinde, haciz yoluyla takipte uygulanan ihale ile ilgili hükümlere tahdidi (sınırlayıcı) olarak atıf yapıldığı, buna göre, haciz yoluyla takipte uygulanan, satış ilanının birer suretinin alacaklıya, borçluya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerine tebliğ edilmesine ilişkin 127. maddesine atıf yapılmadığı anlaşılmıştır.

Hal böyle olunca, 30.01.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak 10.12.2014'te yapılan fesih talebinin, İİK'nun 134/2. maddesinde düzenlenen yedi günlük süreden sonra olduğu anlaşıldığından, mahkemece şikayetin süreden reddine dair verilen 22.7.2015 tarih ve 2014/791 Esas - 2015/511 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:1- Dairemizin 02.11.2015 tarih ve 2015/25390 E.- 2015/26434 K. sayılı bozma kararının kaldırılmasına,

2- Borçluların temyiz itirazlarının reddi ile İstanbul Anadolu 6. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 22.07.2015 tarih ve 2014/791 Esas, 2015/511 Karar sayılı kararının İİK'nun 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Konkordato & İflas” sayfasına dön