İflas Kararının Bozularak Kesinleşmesi Üzerine İflas Açılmamış Sayılır


Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/12626
KARAR NO: 2012/29003


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 19.03.2012 tarih ve 2011/23100 Esas, 2012/8543 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK'nun 193.maddesinde aynen "iflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerde teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur.
İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. İflasın tasfiyesi müddetinde müflise karşı birinci fıkradaki takiplerden hiçbiri yapılamaz.

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas masasına karşı devam edilir ve satış bedeli 151. maddeye göre rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu kadar ki, takip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, rehnin 185.maddeye göre satılmasını isteyebilir" hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un 164/3.maddesinde ise; "İflas kararı bozulursa borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar ki, ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir" düzenlemesi yer almaktadır.

İflas kararının bozulması üzerine ve bozmanın kesinleşmesi üzerine iflasın açılmış olmasının sonuçları geri döneceğinden borçlu iflas etmemiş sayılır (Kuru Baki; İcra ve İflas Hukuku, Cilt:3, sahife 2725 ve devamı).
Somut olayda, takip borçlusu Tümaş Tüketim Mamulleri Pazarlama A.Ş'nin İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2005/362 Esas sayılı dosyası üzerinden 02.03.2006 tarihi itibariyle iflas kararının Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 06.07.2006 tarih ve 2006/5928 E. 2006 /7374 K.sayılı ilamı ile bozulduğu, yapılan yargılama sonucunda İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/673 Esas sayılı dosyası üzerinden 08.11.2007 tarihi itibariyle iflasın reddine karar verildiği, bu kararın da Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 08.05.2008 tarih ve 2008/2619 E.-2008 /4968 K.sayılı ilamı ile bozulduğu, karar düzeltme isteminin ise 05.11.2009 tarihinde reddedildiği ve davanın halen derdest olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde, borçlu hakkındaki iflas kararı kesinleşmediğinden, Bursa 10. İca Müdürlüğü'nün 2006/9647 Esas sayılı dosyası üzerinden alacaklının haciz talebini reddeden 25.11.2011 tarihli icra müdürlüğü işlemi yasaya aykırıdır.

Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19.03.2012 tarih ve 2011/23100 E.-2012/8543 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11/10/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Konkordato & İflas” sayfasına dön