Eski Malikin Borcundan Yeni Malikin Sorumlu Olmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
GEBZE
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1174
KARAR NO : 2019/868


Davacı site yönetimi vekili Mahkememize sunmuş olduğu 01.10.2018 tarihli dilekçesinde özetle; 31.08.2017 - 30.09.2017 - 31.10.2017 - 30.11.2017 - 31.12.2017 - 31.01.2018 vade tarihli ek avans (83,00 TL peşin ve her ay 80,00 TL olmak üzere 5 taksit) ve gecikme tazminatı borçlarını ödemeyen davalı/borçlular aleyhine T.C. Gebze 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/**** Es. sayılı dosyası ile icra takbi yapıldığını, söz konusu icra takibinde ödeme emri 09.04.2018'de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne, 27.02.2018'de Rumi T.'a tebliğ edildiğini, davalı/borçlu Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 11.04.2018 tarihinde, davalı/borçlu Rumi T. 28.02.2018 tarihinde haksız ve hukuka aykırı olarak borca itiraz ettikerini ve takip her iki borçlu yönünden de durduğunu, Davalı/borçlular itirazında haksız olduğunu, davalı/borçluların T.C. Gebze 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/**** Es. sayılı dosyasına yaptığıitirazların ayrı ayrı iptali ile ilgili takibin her iki davalı yönünden de devamına,davalı/borçluların asıl alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Rami T. 15.10.2018 havale tarihli dilekçesi ile; site yönetimi tarafından 2016 yılı dönemine ilişkin bütçe aşım bedeli olarak tarafından ücret talep edilmekte ise de o tarihlerde kat maliki olmadığı için talep edilen alacaktan sorumluluğunun doğmayacağını, taşınmazı 22.06.2017 tarihinde satın aldığını ve bu tarihten önceki borçların önceki malike ihbar edilmesini ve haksız olarak talep edilen alacaklara ilişkin davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Emlak Konut GYO vekili mahkememize sunmuş olduğu 01.11.2018 tarihli cevap dilekçesi ile;davaya konu bağımsız bölümün 14.02.2013 tarihli sözleşme ile Emine K. adına satışı işlemi gerçekleştirildiğini ve 27.12.2016 tarihinde de yine kendi adına tapu devri yapıldığını diğer davalı RUMİ T. ise söz konusu daireyi 22.06.2017 tarihinde Emine K.'dan satın aldığını, takibe konu ek avans ve gecikme tazminatı borçları diğer davalının daireyi satın alma işleminden sonraki tarihlere ilişkin olduğunu. müvekkili şirketin Emine K. adına tapu devir işlemini gerçekleştirdikten sonra mülkiyet hakkı da ortadan kalktığını, davacının dilekçesinde belirtilen tarihlere ilişkin borçlardan sorumlu olmasının söz konusu olmadığını, diğer davalı Rumi T. ile müvekkili şirket arasında herhangi bir sözleşmeden dolayı taraf ilişkisi bulunmadığını, fazlaya ilişkin takibe itirazlarının kabulüne, haksız ve kötü niyetli yapılan icra takibi ve devamındaki hukuki süreçlerden dolayı davacı tarafın kötü niyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılamada; davaya konu takiple KMK gereği alacak olarak davalıdan 553,37 TL'nin tahsili istenmiştir. Dava konusu dairenin 14.02.2013 tarihinde Emlak Konut tarafından ihbar olunan Emine K.'a devredildiği, davalı Rami T.'un da Emine K.'dan 22.07.2017 tarihinde daireyi satın almış olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmıştır. Dava dilekçesi ve ekindeki belgelerden söz konusu alacağın 2016 döneminde bütçe aşımı bakım onarım çalışmaları nedeniyle ek avans ödemeleri adı altında kat maliklerinden daire büyüklüğüne orantılı olarak alınan avans olduğu anlaşılmıştır. Davacı vekili tarafından sunulan faturalar incelendiğinde faturaların davalı Emlak Konutun taşınmazı sattığı tarihten sonra ve davalı RAMİ T.'un taşınmazı satın aldığı tarihten önceki döneme ait düzenlenmiş olduğu bu durumda davalıların taşınmazı mülkiyetinde bulundurduğu dönem dışında yapılan giderlerden davalılar sorumlu tutulamayacağından davanın reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
1-Davanın REDDİNE,
2-Alınması gereken 44,40 TL ilam harcından peşin alınan 35,90 TL nin mahsubu ile bakiye 8,5TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davalı Emlak Konut GYO kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'nin 13.maddesine göre 553,37 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, artan kısmın davacıya iadesine, Dair kesin olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 10/07/2019
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kira Hukuku” sayfasına dön