KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!


Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.


Olayda, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden bahisle 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ilişkin ÖSYM kararı için dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi istemi reddetmiştir:

Sınav salonuna ilişkin kamera kayıtları ile davacının 2016 yılında ve 2018 yılında girmiş olduğu sınavlara ilişkin evraklar üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen uzmanlık raporlarında yapılan tespitleri ile kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğu anlaşılmıştır.

Davacı ise, imza ve yazı tespiti için kullanılan evrakların yetersiz olduğu, bu evraklar üzerinden yapılan inceleme ile bir sonuca varılamayacağını iddia etmiştir.Karar onanmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/3363

KARAR NO: 2021/2052

KARAR TARİHİ: 20.04.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Başkanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden bahisle 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun . tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.. İdare Mahkemesince, dava dosyasına sunulan sınav salonuna ilişkin kamera kayıtları ile davacının 2016 yılında ve 2018 yılında girmiş olduğu sınavlara ilişkin evraklar üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen . ve . numaralı uzmanlık raporlarında yapılan tespitlerin, hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu, davacının 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavına kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğu anlaşıldığından, ilgili mevzuat uyarınca davacının 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ilişkin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden bahisle 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu, imza ve yazı tespiti için kullanılan evrakların yetersiz olduğu, bu evraklar üzerinden yapılan inceleme ile bir sonuca varılamayacağı, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Tüm sürecin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen rapor esas alınarak işlem tesis edildiği, davacının fiilinin aynı zamanda suç teşkil etmesi sebebiyle davacı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, . Cumhuriyet Başsavcılığının . soruşturma numaralı dosyasında soruşturmanın derdest olduğu, kararın hukuka uygun olarak verildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3.Kullanılamayan .TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak 20/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Güncel Hukuki Konular” sayfasına dön