Meskenin saatlik, günlük ve haftalık kiralamaları ticari amaca yönelik kabul edilir


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/3348 E. , 2017/9332 K. İçtihat

Özeti
Meskenin saatlik, günlük ve haftalık kiralamaları ticari amaca yönelik kabul edilir. Bu kullanımın önlenmesi için hakimin müdahalesi talep edilebilir ve verilen süre içinde bu kullanım sonlandırılmazsa, hakim tahliyeye karar verebilir.

(Karar Tarihi : 13/11/2017)


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde, davalı ...'ın...City Toplu Yapı Sitesinde bulunan... Blok ... nolu bağımsız bölümün maliki olduğunu, diğer davalı ...'ın bahsi geçen yeri kiraladığını ve ticari amaçlı alt kiralamalar yapıldığını, davalı kiracı tarafından yapılan alt kiralamalar zamanla ticari bir amaca yönelik olarak saatlik, günlük ve haftalık kiralamalar şeklinde yapıldığını, bu nedenle meskenin rahatsız edici kullanımının önlenmesine ve eski hale getirilmesine, getirilmediği takdirde davalının tahliyesine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece açılan davanın kabulüne, ... ili ... ilçesi ... mahallesi ... mevkii... ada, ...parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ...Sitesi içerisindeki ... Blok ...nolu dairenin saatlik, günlük, haftalık kiralamalar yapılarak ticari amaçla kullanımına son verilmek suretiyle eski hale iadesine, bu konuda davalılara 15 günlük süre verilmesine, verilen 15 günlük süre içerisinde eski hale getirilmemesi halinde davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dava mesken olan bağımsız bölümün ticari amaçla kullanımının önlenmesi için hakimin müdahalesi istemine ilişkindir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde mesken olarak kiralanan yerlerin işyerine dönüştürülmesi yahut ticari amaçlı kullanılması koşulları belirlenmiş olup, dava konusu taşınmaz için bu koşulların gerçekleştirmediği ve kiralamanın niteliğinin ticari vasfa dönüştüğü böylece bağımsız bölümün kullanım niteliğinin değiştirildiği tespit edilerek mahkemece yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 13/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kira Hukuku” sayfasına dön