ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ HK. KYB KARARI


Fikri haklar ve bilişim alanında herşey
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

2021/4823 E.
2021/2625 K.


MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi ( Kanun Yararına 2019/798 KYT)

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen icra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup; davacı yüklenici, bakiye iş bedelinin tahsili istemiyle davalı iş sahibi aleyhine başlattığı ilamsız icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve %20 icra inkâr tazminatı istemiyle dava açmış; mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine dair verilen karar kesinlik sınırında kalmakla kesinleşmiştir.

Mahkemece verilen ve kesinleşen bu karar üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 günlü talebi ile "taraflar arasındaki akdi ilişkinin tespiti açısından davacı tarafça dayanak alınan sözleşme ve belgelerdeki imzalar ve cari hesap ekstrelerinde gösterilen ödeme belgeleri incelenmeden ve bu belgelerin davalıyı bağlayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilmeden eksik soruşturma ile davanın yazılı şekilde reddedildiği." gerekçesiyle kararın 6100 sayılı HMK'nın 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35 nci maddesinde yöneticinin görevleri sayılmış ve aynı Kanunun 38 nci maddesinde ise, yöneticinin kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu bulunduğu belirtilmiştir. Apartman yönetiminin tüzel kişiliği yok ise de; yönetici Kanundan ve yönetim plânından kaynaklanan yetkisine dayanarak üçüncü kişilerle borç ve alacak ilişkisi doğuracak sözleşmeler yapabilir. Kat maliklerinin vekili olduğundan bu tür sözleşmeler onların adına ve hesabına hukuki sonuç doğurur. Taşınmaz malın yönetiminin gerektirdiği giderleri yapmak ve buna yönelik sözleşme imzalamak 634 sayılı Kanun'un 35 nci maddesi hükmü kapsamındaki yönetici görevlerindendir. Ayrıca yönetimde devamlılık esas olduğundan apartman yönetininin değişmiş olması halinde yönetimin sözleşme ilişkisi nedeniyle sorumluluğu sona ermiş somut olayda da asansörün bakım ve onarımı ile ilgili sözleşmeleri sözlü ya da yazılı olarak kat maliklerini temsilen yönetici ya da yönetim kurulu yapabilir.

Bu açıklamalar ışığında dosyanın incelenmesinde; davacı A... Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve dava dışı E...Profesyonel Site Yönetimi ile 14.10.2014-14.10.2015 tarihleri arasında İ... Apartmanına ait asansör periodik bakım sözleşmesi imzalandığı, dava konusu takip dayanağı borcun davacı yüklenici tarafından davalı ...'ne karşı düzenlenen 24.12.2014-05.05.2015 tarihli faturalara ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece; davacı ile İ... Apartman yönetimi arasında asansör bakımının yapılması konusunda herhangi bir yazılı sözleşmenin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesinde, "Bu sözleşme apartman ve site yönetimi değişse de geçerliliğini devam ettirir." hükmü mevcut olup; eski site yönetiminin kat maliklerinin vekili olarak, kat maliklerinin yararına dava konusu sözleşmeyi imzaladığı, onların adına ve hesabına sonuç doğuracağı dikkate alındığında kaldı ki böyle bir hüküm bulunmasa dahi yönetimin devamlılığı ilkesi gereği eski site yönetiminin imzaladığı sözleşmeden yeni yönetimin de sorumlu olduğu kabul edilmelidir.

Mahkemece açıklanan bu hususlar gözetilmeden taraflar arasında akdi ilişki bulunmadığı gerekçesi ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Malatya 2.Tüketici Mahkemesinin 10.04.2019 gün ve 2018/332 E.- 2019/438 K. sayılı kararının HMK'nın 363/2. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, bozma kararının bir örneğinin Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 09.06.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Fikri Haklar & Bilişim Hukuku” sayfasına dön