Belgeye dayanmayan takiplerde borcun sebebinin gösterilmesi yeterlidir


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO : 2014/32132
KARAR NO: 2015/7075Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurarak, diğer şikayetinin yanı sıra ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğini, takip talebi ile ödeme emrinde takibin dayanağı belge gösterilmesine rağmen söz konusu belgenin takip dosyasına sunulmadığını belirtmiş, mahkeme, usulsüz tebligat şikayetinin kabulü ile takip talebinde belirtilen belgenin takip dosyasına sunulmadığından bahisle takibin iptaline karar vermiştir.

Genel haciz yolu ile ilamsız takip yolunda İİK'nun 58/4. maddesinde; senet, senet yoksa borcun sebebinin takip talebinde bildirilmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir.

Somut olayda, takip talebi ve ödeme emri belgesinde borcun sebebi olarak “açık hesap alacağı” ibaresi gösterilmiştir.

O halde, her ne kadar takip dosyasına senet sunulmamış ise de borcun sebebi olarak “açık hesap alacağı” belirtilmiş olduğundan takip talebinin İİK 58/II-4 maddesine uygun olduğunun kabulü ile bu yönden şikayetin reddine karar verilip sair şikayetin incelenmesi gerekirken yazılı şekilde ve aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.Benzer konu: https://www.forumadalet.net/index.php?topic=6412.0
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön